Hur Karlstad arbetar med hållbarhet

Vi bryr oss om dig som gäst, vi bryr oss om Karlstadsborna och vår planet.

Vi jobbar med hållbarhet på flera fronter, både från kommunen och besöksnäringen och vi rapporterar till Global Destination Sustainability Index.
https://www.gds-index.com/

Vi arbetar i nära samarbete med näringslivet som tar stort ansvar för utvecklingen. Besöksnäringen är en av de branscher som växer snabbast i antal anställda och de är ofta det företag som erbjuder unga och nyanlända sitt första jobb.

Ett viktigt exempel på deras hållbarhetsarbete är att flera av besöksanläggningarna har en miljöcertifiering, till exempel Svanen eller Green Key. 100% av hotellen med fler än 50 rum är miljöcertifierade och så även konferensanläggningarna.

Karlstads kommun har fler övergripande mål som styr mot en hållbar utveckling, samtliga mål analyseras och följs upp årligen, målen är även knutna till Agenda 2030.

En ekonomisk hållbarhet
• Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige.
• Karlstad ska ha ett gott företagsklimat.
• Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva.
• Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet.           

En miljömässig hållbarhet
• Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun.
• Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas.
• Karlstadborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen.
• Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas.
• Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar.

En social hållbarhet
• Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun.
• Karlstad ska vara en trygg kommun.
• Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering.
• Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god.
• Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv.

Nej