Högemons naturreservat

Naturreservatet Högemon är isälvsavlagringar avsatta efter den senaste inlandsisens avsmältning.
Naturreservatet Högemon är, tillsammans med naturreservatet Sörmon som ligger ca 3 km söderut, isälvsavlagringar avsatta efter den senaste inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan. Högemons åskulle når 105 meter över havet och är bevuxen av hedtallskog. Sandryggar, åskullar, iskanter andra geologiska formationer löper genom hela skogslandskapet och antyder hur landskapet en gång kom till.

Genom området går en markerad led som även ansluter till leden mellan Skutberget och Kil. Rastplats och gapskjul med bänkar och eldstad ligger längs leden norrut i reservatet. I reservatet finns även en kolarkoja i anslutning till en före detta kolbotten.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Högemons naturreservat
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Kör norrut mot Kil från Karlstad. Efter en kort sträcka på väg 61, sväng av mot Bofasterud. Följ skyltarna till reservatet vid Kärne.
Tillbaka
Besök hemsida
Natursevärdheter