Brattforshedens natur

Brattforsheden är en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv
Heden är av landets främsta randdeltakomplex, innehållande en lång rad intressanta och välutbildade ytformer, såsom dyner, flygmoavlagringar, rullstensåsar, kamélandskap, åsgropar, raviner, dödisgropar, meandrade vattendrag m.m.

Vegetationen i området domineras av hedtallskog med undervegetation av bärris, ljung och lavar. Floran på heden är relativt artfattig men här förekommer bland annat den ovanliga mosippan.

I området finns även ett antal rödlistade insektsarter bla ängssmygare (fjäril), klöverblåvinge (fjäril), svenskt jordfly (nattfjäril) och gråmyra. Den sällsynta sandödlan är en annan medlem av faunan på heden.

I området ingår även artrikare miljöer som ravinsystemet Lungälvsravinerna med ett rikt växt- och djurliv i de frodiga lövskogarna. Här finns även flera intressanta mossar och dödisgropar.

Skogen i området har varit utnyttjat för olika verksamheter som kolning, sågverksamhet, främst från 1500-talet till en bit in på 1900-talet, men här fanns bebyggelse redan på stenåldern.

Förutsättningarna för friluftslivet är mycket goda. Vandringsleder, rastplatser, informationscentraler m.m. finns anlagda.

Den 11 400 hektar stora Brattforsheden är naturvårdsområde sedan 1984 och riksintresse för naturvården. Delar av området är naturreservat: Lungälvsravinerna, Geijerdalsmossen, Kittelfältet och Brattfors brandfält.
INFO
Plats
Namn
Brattforsheden
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Till Brattforsheden tar man sig via väg 63 från Karlstad till Filipstad som går rakt igenom området. Vägskyltning finns till reservatet och rastplatserna. En större infocentral finns vid Kittelfältets södra parkering.
Tillbaka
Besök hemsida
Natursevärdheter

Priser

Pris: 0 kr