Högemons naturreservat

Högemon naturreservat is eskers created by the latest ice sheet.
Naturreservatet Högemon är, tillsammans med naturreservatet Sörmon som ligger ca 3 km söderut, isälvsavlagringar avsatta efter den senaste inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan. Högemons åskulle når 105 meter över havet och är bevuxen av hedtallskog. Sandryggar, åskullar, iskanter andra geologiska formationer löper genom hela skogslandskapet och antyder hur landskapet en gång kom till.

Genom området går en markerad led som även ansluter till leden mellan Skutberget och Kil. Rastplats och gapskjul med bänkar och eldstad ligger längs leden norrut i reservatet. I reservatet finns även en kolarkoja i anslutning till en före detta kolbotten.
INFO
Place
Organizer
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
+46 545400000
http://www.karlstad.se
Name
Högemons naturreservat
Address
Municipality: Karlstad
Go back
Visit webpage
Natural attractions